Statut

STATUT
FUNDACJI AKADEMIA PROFIL
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą AKADEMIA PROFIL, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Magdalenę Marię Masewicz-Kierzkowską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Borysiak w kancelarii notarialnej w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sienkiewicza 45, w dniu 19 kwietnia 2012 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
§ 4
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowiecki.
§ 5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 6
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.
§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 8
Celami Fundacji są:
1. Upowszechnianie edukacji i kultury.
2. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych dla propagowania dialogu międzykulturowego w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i propagowanie świadomej działalności człowieka w środowisku naturalnym.
5. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą oraz współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie jej niesienia.
6. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.
7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych marginalizacją.
8. Promocja kultury polskiej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1. Organizowanie, wspieranie lub zlecanie organizacji:
• spotkań,
• szkoleń, warsztatów, seminariów,
• konferencji,
• badań,
• targów, jarmarków,
• festiwali,
• konkursów,
• wystaw,
• prezentacji,
• pokazów filmów, slajdów,
• koncertów,
• audycji,
• produkcji fonograficznych, filmowych, teatralnych, multimedialnych,
• akcji, happeningów, imprez masowych w tym akcji charytatywnych, kwest, zbiórek,
• wyjazdów.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
3. Tworzenie i prowadzenie stron i portali internetowych w zakresie realizacji celów statutowych.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej przedstawiającej i objaśniającej różnorodność kulturową i wzmacniającej w społeczeństwie tolerancję i poszanowanie praw człowieka.
5. Inicjowanie działań kształtujących rozumienie odmienności kulturowej i przygotowujących do interakcji z przedstawicielami innych kultur.
6. Wspieranie inicjatyw zmierzających do zapobiegania naruszeniom praw człowieka.
7. Podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie nietolerancji.
8. Inicjowanie i wspieranie dialogu pomiędzy kulturami mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Inicjowanie i wspieranie kontaktów między przedstawicielami różnych kultur, państw i społeczności, w celu nawiązywania współpracy społecznej, kulturalnej, artystycznej, oświatowej, badawczej.
10. Zapobieganie nierównościom społecznym.
11. Współpraca z osobami fizycznymi, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie realizacji celów statutowych.
12. Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu.
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 12
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
• darowizn, spadków, zapisów,
• dotacji i subwencji oraz grantów,
• dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
• dochodów z majątku Fundacji,
• odsetek i depozytów bankowych,
• dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
• odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy w dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
• nawiązek sądowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ofiarodawców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili składania tego oświadczenia, stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 14
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
• udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
• przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
• wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych,
• zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
§ 15
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Władze Fundacji
§ 16
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
c) W Fundacji może działać Rada Programowa.
Rada Fundacji
§ 17
Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest wybierana na czteroletnią kadencję.
Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Członkowie Rady Fundacji:
• nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości w tytułu zatrudnienia,
• nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży
§ 18
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.
§ 19
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji.
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
5. Kontrolowanie bieżącej działalności finansowej Zarządu Fundacji.
6. Ustalanie zasad zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 20
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech członków, powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
6. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu.
§ 22
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
• uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
• uchwalanie regulaminów,
• sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
• ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
• podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
• przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
• występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe w terminie do końca marca roku następnego.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
§ 23
1. Zarząd może powołać w drodze uchwały Radę Programową Fundacji. Zarząd posiada prawo powoływania i odwoływania członków Ramy Programowej.
2. Członkami Rady Programowej mogą być osoby, których kompetencje i autorytet są istotne ze względu na działalność Fundacji.
3. Rada Programowa, w przypadku jej powołania, jest organem opiniodawczo – doradczym Fundacji. Każdemu członkowi Rady Programowej indywidualnie przysługują uprawnienia opiniodawczo – doradcze.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą być jednocześnie członkami Rady Programowej.
Sposób Reprezentacji
§ 24
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych  powyżej kwoty 20 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
Zmiana statutu
§ 25
Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Radę Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania na wniosek Zarządu lub z inicjatywy Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 26
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 27
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Jeśli Rada nie powołała likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza dotychczasowy Zarząd.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. edukacji.
§ 29
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 30
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s